Sagra Grup Gıda Üretim ve Tic. A.Ş olarak;

Gıda Güvenliği, İş Güvenliği ve Kaliteyi bir temel felsefe olarak benimseyen SAGRA; tüm çalışanları ile müşteri memnuniyeti ve sorumluluklarını ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, hammaddenin satın alınmasından ürünün rafa ulaşmasına kadar her aşamada karşılamayı ve daha üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir bir büyüme için SAGRA’nın temel amaçları aşağıdaki gibidir;

• Ürün ve hizmet kalitemizle hızlı tüketim alanlarında pazarın her segmentinde tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,

• Tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek, • Yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,

• Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Kalite, Çevre ve Enerji sistemlerini sürekli iyileştirme amacıyla; sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek,

• Tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat gereklilikleri ve diğer yasal şartları otantisiteden uzak bir şekilde yerine getirmek,

• Sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla süreçlerimizin tamamında enerji ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı ile iklim değişikliğini göz önüne alarak biyo çeşitliliği ve ekosistemi korumak, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,

• Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler ve hizmetlerin satın alınmasını ve performans iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,

• Güvenli, etik ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak, çalışanlarımızın tüm süreçlerde danışma ve katılımlarının sağlanması ile Sıfır İş kazası ilkesi doğrultusunda çalışmak,

• Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Kalite, Çevre ve Enerji sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlemesi için risk temelli düşünceye teşvik ve liderlik etmek,

• Bütün paydaşlarımızla Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Kalite, Çevre ve Enerji konularında iş birliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak,

• Hesap verebilirlik, şeffaflık, uluslararası davranış normlarına saygı ve taraflarla iyi iletişim yolları geliştirme ilkeleri doğrultusunda çalışmak,

• Çalışanlarımızda Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Kalite, Çevre ve Enerji Kültürü bilincini oluşturup sürekli geliştirmek, • Helal gıda standardı (SMIIC 1, MS 1500 ve GSO 2055-1) şartlarına uyun üretim yapmak. SAGRA olarak Entegre Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile politika çerçevesinde faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek; paydaşlarımıza, topluma ve üreticilere katma değer oluşturarak amaçlarımızı gerçekleştireceğimizi;

Taahhüt Ederiz.

GENEL MÜDÜR
Doküman No:PLT.01 Revizyon Tarihi: 17.05.2024 Revizyon No: 2

Scroll to Top
Scroll to Top